گزارش كارآموزی شركت پایه بتن بینالود|بهترین وب سایت خلاصه کتاب-hf4

گزارش كارآموزی شركت پایه بتن بینالود

گزارش كارآموزی شركت پایه بتن بینالود
دانلود بهترین فایل گزارش كارآموزی شركت پایه بتن بینالود
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

,گزارش كارآموزی شركت پایه بتون بینالود ئر 74 صفحه با فرمت word

,طرح پایان كارآموزی

,محل كارآموزی :
,شركت پایه بتون بینالود

,پیاده كردن نقشه

,درنقشه های شهری كیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی كاملاً مشخص است .
,چنانچه فرض شودخیابان كشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ كوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

,معمولاً قطعات بامیخ كوبی كه قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می كنیم . ازمیخ مذكورریسمان كشی كرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
,برای اینكه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( ۳ و ۴ و ۵ ) استفغده كرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – كار۳ واحدو۴ واحدراانتخاب كرده ووتررابا۵ واحدكنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

,مثلاً ۳ – ۴ – ۵ مترازنبش زمین كه برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ كوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ كوبی می كنیم .

,ضلع دیگرطول زمین رابامتركشی ازنقطه عرض تعیین كرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راكنترل می نماییم .
,چنانچه خواسته باشیم كارهای انجام شده رادقیقاً كنترل نماییم ازگوشه های میخ كوبیده شده درزمین ، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته ( یعنی اقطارچهارضلعی راكنترل می نمایبم ، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه ۹۰ درجه می باشند) .

,چنانچه دراراضی ( منطقه ) خیابان كشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین ( گوشه رابرابرنقشه ۲۰۰۰ ) بدست آورد.
,پیاده كردن نقشه بدین روش ، برای زیربناهای كم بوده ، وزمانی كه زیربنازیادباشدپیاده كردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.
,پیاده كردن نقشه بادوربین

,دراراضی پس ازعمل نقشه برداری ، ابتدامحورخیابان هامیخ كوبی شده وسپس میخ كوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.
,میخ كوبی به وسیله میخ های چوبی انجام می گیرد. معمولاً وسط میخ چوبی میخ معمولی فلزی كوبیده می شودتادقت عمل بیشتری صورت گیرد.
,دوربین تئودولیت راروی سه پایه مستقرمیسازیم . دوربین راطوری ترازكرده كه ازشاقول دیدگانی میخ ( m ) رارؤیت نماییم .

,درامتدادمیخ زیردوربین ، میخ دیگری كه ( بر ) زمین را، نشان میدهدوجوددارد. وسط میخ چوبی مذكوررانیزمیخ فلزی میكوبیم .
,كمك نقشه بردارنوك ژالن راروی میخ ( n ) میگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت كاربیشترخواهدبود.

,ازدوربین به نخ شاقول قراول روی كرده تاتاررتیكول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربین را( ۰۰ ، ۰ ) كرده سپس باقراول روی درمسیر، نقاط مختلف رامیخ كوبی می نماییم . تانقاط پشت تاپشت به دست آید. طول ویاعرض زمین راروی محورپیاده كردن دونبشس انتهاوابتدای بعدرامیخ كوبی می نماییم ( میخهای a و b ) 
,دوربین راروی میخ a مستقركرده پس ازترازكردن وشاقول نمودن به وسیله شاقول دیدگینی ، به میخ b قراول روی كرده دوربین را( ۰۰ . ۰ ) می كنیم .

,دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تازاویه ۹۰ درجه بامحورافقی بسازد. فوراً دوربین راقفل كرده ، كمك نقشه – بردار، ژالن رابه حركت درمی آوردتابرروی تاررتیكول واقع شودوژالن رؤیت گردد.

,بانوك ژالن زمین رانشانه گذلشته ، عمل رابه وسیله شاقول دنبال كرده تانخ شاقول درامتدادتاررتیكول واقع گردد. بلافاصله نقطه مذكوررامیخ كوبی 
,(میخ d ) میكنیم .

,برای تعیین طول ویاعرض ساختمكان ازمیخ a متراژ نقشه راپیاده كرده میخ مجدد c كه بعددوم است میكوبیم این محل گوشه دوم ساختمان می باشد.
,برای تعیین ضلع سوم می توان دوربین رادرنقطه b یا c قرارداد. چنانچه دوربین درنقطه c مستقرشودبهتراست . پس ازاستقراردوربین درنقطه c وانجام

,ترازوشاقول كردن دوربین ، ژالن راروی نقطه a فرترداده ، دوربین راچرخش میدهیم تاژالن ویانخ شاقول ویاخودنقطه a رؤیت شود. ازاین نقطه دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تاروی محورافقی درجه ۹۰ دیده شود. بلافاصله دوربین راقفل می كنیم ومیخ f رابزمین كوبیده ، ازنقطه c طول ab راكه برابراندازه زیر- بنااست ، باكوبیدن میخ e مشخص می نماییم كه ضلع سوم وگوشه ساختمان ودرواقع اگرزاویه برداری رادرست انجام داده باشیم آخرین میخ خواهدبود.

,برای دقت بیشتروكنترل عملیات دوربین رادرنقطه e مستقركرده پس ازتراز وشاقول كردن دوربین به نقطه c قراول روی می نماییم ، دراین محل دوربین را( ۰۰ ، ۰ ) كرده ، دوربین راازچپ به طرف نقطه b حركت می دهیم . جنانچه زاویه افقی دوربین ۹۰ درجه رانشان داده ونقطه b نیزدقیقاً برروی تارتریكول منطبق شودعملیات كاملادرست وگرنه بایدعملیات مجدداً تكرارشود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
توضیحات بیشتر و دانلود

کلمات کلیدی: گزارش كارآموزی شركت پایه بتون بینالود گزارش كارآموزی شركت پایه بتون گزارش كارآموزی بتون كارآموزی بتون مقاله طرح پایان كارآموزی ‌ طرح پایان كارآموزی ‌ گزارش كارآموزی

مطالب دیگر

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مركز كامپیوتر شهرداری مرودشت

گزارش کارآموزی مهندسی برق الکترونیک در تعمیرگاه لوازم خانگی

گزارش کارآموزی مهندسی مخابرات در واحد پشتیبانی فنی سوییچ شرکت مخابرات استان خوزستان

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی فــرآیــنـد واحـدDOP در پتروشیمی فارابی

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی اصول طراحی یک واحد عملیاتی ضدیخ (EO/EG) در پتروشیمی مارون

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در مجتمع پتروشیمی بندر امام - شرح فرآیند واحد LDPE

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی شرح فرایند کارخانه PTA-1 در پتروشیمی شهید تندگویان

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی واحدهای تقطیر 80– 85 وکت کراکر در پالایشگاه آبادان

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی اسید سولفوریک در پتروشیمی رازی

گزارش کارآموزی آشنایی با وسایل ابزاردقیق مورد استفاده در ملی حفاری

ترجمه مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان

ترجمه مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان

ترجمه مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان

بررسی فناوری NFC امنیت ، مفهوم و کاربرد

بررسی فناوری NFC امنیت ، مفهوم و کاربرد

بررسی فناوری NFC امنیت ، مفهوم و کاربرد

پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی اسکلت فولادی دارای خرپشته همراه با نقشه ها و محاسبات

پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی اسکلت فولادی دارای خرپشته همراه با نقشه ها و محاسبات

پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی اسکلت فولادی دارای خرپشته همراه با نقشه ها و محاسبات

پاورپوینت بررسی انواع پل و اجرای آن

پاورپوینت بررسی انواع پل و اجرای آن

پاورپوینت بررسی انواع پل و اجرای آن

بررسی تئوری برنامه ریزی فضای شهری

بررسی تئوری برنامه ریزی فضای شهری

بررسی تئوری برنامه ریزی فضای شهری

پاورپوینت بررسی مدل های کمّی شهرسازی ، مدل ترکیب جمعیت

پاورپوینت بررسی مدل های کمّی شهرسازی ، مدل ترکیب جمعیت

پاورپوینت بررسی مدل های کمّی شهرسازی ، مدل ترکیب جمعیت

پاورپوینت بررسی تحلیلی توانمندیها و محدودیت های بهره مندی از متد anp ، مدل کمّی شهرسازی

پاورپوینت بررسی تحلیلی توانمندیها و محدودیت های بهره مندی از متد anp ، مدل کمّی شهرسازی

پاورپوینت بررسی تحلیلی توانمندیها و محدودیت های بهره مندی از متد anp ، مدل کمّی شهرسازی

پاورپوینت بررسی مدل کمّی سوات

پاورپوینت بررسی مدل کمّی سوات

پاورپوینت بررسی مدل کمّی سوات

پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری dss ، مدل کمّی در شهرسازی

پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری dss ، مدل کمّی در شهرسازی

پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری dss ، مدل کمّی در شهرسازی

تحقیق بررسی قراردادهای مشاركت در ساخت املاك بین مالك و سازنده

تحقیق بررسی قراردادهای مشاركت در ساخت املاك بین مالك و سازنده

تحقیق بررسی قراردادهای مشاركت در ساخت املاك بین مالك و سازنده