خلاصه محتوای جلسات شناختی – رفتاری

محتوای جلسات شناختی – رفتاری جلسه اول علائم وسواس و منطق کلی درمان هدف ارزیابی مراجعان، آشنایی آنها با یکدیگر و آشنایی با علائم وسواس فکری و عملی و منطق کلی درمان دستور جلسه الف ارزیابی مراجعان از طریق اجرای پرسشنامه های یل براون ( YBOCS)، شیهان (SDS) و عملکرد تحصیلی( فرم معلم از قبل جمع آوری شده بود)